Prečo muzikál?

Prínos vytvorenia a realizácie muzikálu o odpade vidíme v tom, že forma skĺbenie umenia a vzdelávania napomôže v spoločnosti vytvoriť hlbší  záujem o tému odpady , správne nakladanie s nimi v kontexte dopadov na životné prostredie. Vyjadrenie myšlienok prostredníctvom sily umeleckej výpovede nastoleného problému má potenciál formovania nielen mladého človeka.

Ciele muzikálu

  • Predchádzať tvorbe odpadu, znížiť skládkovanie odpadu a podporiť udržateľnosť životného prostredia

  • Vysvetliť aký dopad má naše správanie v súvislosti s nakladaním s odpadom na náš život v oblasti ekológie, prírodných zdrojov, ekonomiky, zdravia

  • Zlepšiť vzťah občanov k životnému prostrediu a upevňovať v nich presvedčenie, že svojím zodpovedným správaním v oblasti odpadov a snahe predchádzať vzniku odpadov prispievajú k jeho zlepšeniu

Námet

Dramaturgia muzikálu je vystavaná na príbehu mladých ľudí, ktorí v prírode počas výletu nájdu čiernu skládku a to ich rozhorčí a vyprovokuje k reakcii, že sa rozhodnú „meniť svet“ a začnú zdieľať informácie o stave životného prostredia v oblasti odpadov medzi mladých ľudí a tí budú mať úlohu ich šíriť ďalej v spoločnosti a takýmto spôsobom sa vychovávať navzájom v prospech zlepšenia životného prostredia a vytvorenia správnych návykov nakladania s odpadom.

Texty a hudobné žánre 8 piesní muzikálu sú rôzne a zacielené na jednotlivé vekové cieľové skupiny, tak aby ich zaujali, naštartovali a zanechali v nich silný pocit potreby chrániť životné prostredie. Práve muzikál jeho pestrosť a možnosti kombinácie sú dôležité pri zaujatí diváka a majú potenciál dosiahnuť u neho želaný efekt.

„Zhoršenie stavu životného prostredia, ubúdajúce zásoby neobnoviteľných zdrojov a globálne otepľovanie sú dlhodobo celosvetovými výzvami. Na tie musíme reagovať už od detstva. Aj preto sa environmentálne témy stanú súčasťou povinného vzdelávania. Žiaci sa po novom budú učiť, ako môžu oni sami aktívne prispieť k riešeniu klimatických problémov.“

https://www.minedu.sk/b-groehling-environmentalna-vychova-bude-na-skolach-povinna/