Podmienky

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť:

ABICON Trade, spol. s r. o., Mišíkova 10, 811 06 Bratislava, IČO: 35964324

tel.: +421-903 424 445
e-mail :tauchmannova@gmail.com
(ďalej len „ABICON TRADE“ alebo „spoločnosť“)

v súlade s čl. 13 a 14 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „Nariadenie GDPR“) týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou ABICON TRADE vo vybraných oblastiach spracúvania osobných údajov.


ZÁKLADNÉ POJMY:

Dotknutou osobou na účely tejto informácie je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spoločnosť ABICON TRADE spracúva v rámci príslušnej spracovateľskej činnosti (ďalej len „dotknutá osoba“).

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (dotknutej osoby); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie osobných údajov je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľom je spoločnosť ABICON TRADE, ktorá v rámci spracúvania osobných údajov vo svojich podmienkach
určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva
osobné údaje v mene prevádzkovateľa (spoločnosti ABICON TRADE).

Príjemcom je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému osobné údaje
spoločnosť ABICON TRADE poskytuje (tretie strany, sprostredkovatelia).

AKO BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ?

Osobné údaje sú spracúvané aj prostredníctvom zmluvných partnerov (sprostredkovateľov), ktorí sú preverení a poverení v súlade s čl. 28 Nariadenia GDPR. Spoločnosť ABICON TRADE dohliada nad ich činnosťou s cieľom ochrániť osobné údaje a zabezpečiť ich legitímne spracúvania v súlade s Nariadením GDPR.


Osobné údaje dotknutých osôb sú v podmienkach spoločnosti ABICON TRADE spracúvané predovšetkým na
nasledovné účely:

1) Spracúvanie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov:

Podmienky spracúvania osobných údajov sú závislé od fázy zmluvného vzťahu (predzmluvný/zmluvný vzťah, uchovávanie zmlúv atď.) ako aj od dotknutých osôb, ktorých sa spracúvanie týka (napr. štatutári, kontaktné, poverené a splnomocnené osoby, fyzické osoby, ktoré sú priamo zmluvnými stranami, údaje o zamestnancoch zmluvnej strany a pod.).

V podmienkach spoločnosti boli identifikované zmluvné vzťahy najmä s nasledovnými kategóriami zmluvných strán:

1.1 fyzické osoby (s výnimkou pracovnoprávnych vzťahov) a fyzické osoby – podnikatelia,

Ak sú zmluvnými stranami fyzické osoby / fyzické osoby podnikatelia, sú o týchto zmluvných stranách ako dotknutých osobách spracúvané ich osobné údaje. V rámci predmetných zmluvných vzťahov môžu byť spracúvané aj osobné údaje iných fyzických osôb, ktorých údaje sú súčasťou zmluvy (napr. kontaktné, poverené, splnomocnené osoby).

1.2 právnické osoby, inštitúcie, organizácie, subjekty verejnej správy (napr. subjekty samosprávy najmä mestá a obce, výrobcovia, zberové spoločnosti – zber a odvoz odpadu, dodávatelia tovarov a služieb a iní obchodní a zmluvní partneri).

Ak sú zmluvnými stranami právnické osoby, inštitúcie, organizácie, subjekty verejnej správy, sú v rámci týchto zmluvných vzťahov spracúvané aj osobné údaje fyzických osôb. Spravidla sa jedná o osoby oprávnené vystupovať v mene zmluvnej strany alebo ich osobné údaje sú spracúvané v súvislosti s plnením predmetu konkrétnej zmluvy (napr. kontaktné, poverené, splnomocnené osoby, štatutári, zamestnanci zmluvných strán, odborní garanti a pod.).

2) Spracúvanie účtovných dokladov a podkladov - vedenie účtovníctva spoločnosti ABICON TRADE:

Právny základ spracúvania:

Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 písm. c) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti vyplývajúcej predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
• zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
• zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
• zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
• zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou, ktoré sú nevyhnutné na riadne vedenie účtovnej agendy je zákonnou požiadavkou. V prípade, ak nebudú dotknutou osobou poskytnuté osobné údaje môže to mať za následok napr. neuzatvorenie zmluvného vzťahu, odmietnutie predaja tovaru a služby atď..

Rozsah spracúvaných údajov:

V rámci uvedeného účelu sú spracúvané bežné osobné údaje spravidla v rozsahu účtovných dokladov a podkladov k účtovným dokladom, predovšetkým identifikačné a kontaktné údaje dotknutých osôb nevyhnutné na vykonanie účtovnej operácie a preukazovanie jej oprávnenosti a legitímnosti dozorným orgánom.

Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou účtovnej agendy spoločnosti, môžu byť poskytnuté audítorom na vykonanie auditov a poskytovanie príslušnej poradenskej činnosti. V prípade ochrany finančných alebo právom chránených údajov, budú nevyhnutné osobné údaje poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané na vymedzený účel počas lehoty 10 rokov nasledujúcich po skončení účtovného obdobia.

3) Spracúvanie údajov v rámci agendy štatutárneho spoločnosti ABICON TRADE:

Právny základ spracúvania:

Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 písm. c) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti (akciovej spoločnosti) vyplývajúcej predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
• zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
• zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
• zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších
predpisov.

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou z osobitných právnych predpisov a dotknutá osoba je tieto osobné údaje povinná poskytnúť.

Rozsah spracúvaných údajov:

V rámci uvedeného účelu sú spracúvané bežné osobné údaje spravidla v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov dotknutých osôb najmä: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a ostatné údaje nevyhnutné na splnenie vymedzeného účelu (napr. v rozsahu splnomocnení, údaje o akciách na meno a ich menovitá hodnota).

Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou agendy štatutárneho a dozorného orgánu môžu byť poskytnuté advokátom na účely poskytovania právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Osobné údaje sú poskytované
výlučne v prípadoch, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitného právneho predpisu (Národnému centrálnemu depozitáru cenných papierov, miesto príslušnému súdu , orgánom činným v trestnom konaní, dozorným orgánom a ďalším ústredným orgánom a orgánom štátnej správy) v rámci plnenia zákonnej povinnosti, poskytovania súčinnosti a v súvislosti s uplatňovaním právom chránených záujmov spoločnosti.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané na vymedzený účel počas existencie spoločnosti a následne 10 rokov po jej zániku.

4) Spracúvanie osobných údajov v rámci agendy súdnych sporov:

Právny základ spracúvania:

Osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 písm. c) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti vyplývajúcej predovšetkým z nasledovných právnych predpisov:
• zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
• zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok.

Osobné údaje môžu byť v rámci ochrany právom chráneného záujmu spoločnosti spracúvané na základe oprávnených
záujmov podľa čl. 6 písm. f) Nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba je povinná strpieť účelu primerané spracúvanie osobných údajov. Na spracúvanie osobných údajov v rámci uplatňovania právom chránených záujmov sa súhlas dotknutej osoby nevyžaduje.

Rozsah spracúvaných údajov:

V rámci uvedeného účelu sú spracúvané bežné osobné údaje spravidla v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov dotknutých osôb najmä: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, e-mail, telefón, podpis a ďalšie osobné údaje získané počas riešenia konkrétneho súdneho sporu alebo počas uplatňovania právom chránených záujmov spoločnosti.

Príjemcovia osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré sú súčasťou agendy súdnych sporov môžu byť poskytnuté advokátom na účely poskytovania právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Osobné údaje sú poskytované súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rámci poskytovania súčinnosti a v súvislosti s uplatňovaním právom chránených záujmov spoločnosti.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje sú uchovávané na vymedzený účel s prihliadnutím najmä na subjektívne a objektívne premlčacie lehoty a lehoty súvisiace s uplatneným právom chránených záujmov spoločnosti aj po skončení súdneho sporu.

5) Spracúvanie osobných údajov v rámci výberových konaní,

Podmienky spracúvania osobných údajov sú závislé od fázy zmluvného vzťahu (výberové konanie, predzmluvný/zmluvný vzťah, uchovávanie zmlúv, atď.) ako aj od dotknutých osôb, ktorých sa spracúvanie týka (napr., kandidáti vo vyhlásenom výberovom konaní, a pod.).


5.1 kandidáti vo vyhlásenom výberovom konaní, ktorých osobné údaje sú spracúvané v rámci zavedenia predzmluvných vzťahov podľa čl. 6 písm. b) Nariadenia GDPR: spracúvanie sa vykonáva na základe žiadosti dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvy.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci výberových konaní sú uverejnené na stránke www.naturpack.sk v dokumente „INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V RÁMCI VÝBEROVÝCH KONANÍ “.


6) Spracúvanie osobných údajov v rámci propagácie spoločnosti ABICON TRADE, jej činnosti a poslania:

Spoločnosť ABICON TRADE

Propagáciu spoločnosť vykonáva predovšetkým prostredníctvom:

6.1 webovej stránky (webová prezentácia)

V rámci webovej stránky sú spracúvané osobné údaje:

• v rozsahu súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 písm. a) Nariadenia GDPR.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v príslušnom súhlase so spracúvaním osobných údajov súvisiacich s konkrétnou situáciou (súvisiaca najmä so zverejňovaním osobných údajov zraniteľných dotknutých osôb a iných dotknutých osôb, ak získanie súhlasu konkrétna situácia vyžaduje).

• v rámci zmluvných vzťahov podľa čl. 6 písm. b) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie
zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú definované príslušným zmluvným vzťahom s dotknutou osobou.

• v rámci oprávnených záujmov spoločnosti podľa čl. 6 písm. f) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Oprávneným záujmom spoločnosti je:

- budovanie dobrého mena spoločnosti, propagovanie jej činnosti a poslania, vzdelávanie klientov a verejnosti za účelom ochrany životného prostredia prostredníctvom triedenia a recyklácie odpadov.
V rámci vymedzeného oprávneného záujmu sú spracúvané osobné údaje najmä pri príprave a zverejnení
/ publikovaní propagačných článkov, fotografií a videí, v rámci ktorých dochádza aj k zverejneniu osobných údajov dotknutých osôb (najmä ich podobizní, názorov a vyjadrení, vo vybraných prípadoch aj ich mena, priezviska a pracovného zaradenia / oblasti pôsobenia, prípadne iné údaje pod dohode s konkrétnou dotknutou osobou).
Osobné údaje sú prostredníctvom webovej stránky zverejňované bez časového obmedzenia (pokiaľ dotknutá osoba neuplatní námietku), prípadne pokiaľ nie sú zverejnené fotografie a videá vymazané spoločnosťou.

- budovanie vzťahov s klientmi a verejnosťou.
V rámci vymedzeného oprávneného záujmu sú spracúvané osobné údaje najmä v rámci zverejnenia fotografií a identifikačných a kontaktných údajov vybraných zamestnancov na webovej stránke (pri kontaktných zamestnancoch: titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, pracovné kontaktné údaje, a pri top manažmente spoločnosti: fotografia, titul, meno, priezvisko a pracovná pozícia).
Osobné údaje sú prostredníctvom webovej stránky zverejňované počas trvania pracovnoprávneho vzťahu vybraného zamestnanca , prípadne pokiaľ zamestnanec neuplatní námietku), prípadne pokiaľ nie sú zverejnené fotografie a videá vymazané spoločnosťou.

- bezpečnosť a riadne prevádzkovanie webovej stránky.
V rámci vymedzeného oprávneného záujmu môžu byť spracúvané osobné údaje návštevníkov stránky najmä v rámci spracúvania údajov a cookies nevyhnutných pre prevádzku webovej stránky (IP adresa, MAC adresa zariadenia, ktorým si návštevník zobrazuje stránku a údajov súvisiacich s prihlásením do klientskych zón (prihlasovacie meno a heslo, IP adresa, MAC adresa zariadenia).
Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie vymedzeného oprávneného záujmu
prípadne počas zmluvného vzťahu s klientom (prihlásenie sa do klientskej zóny).
Bližšie informácie o spracúvaní cookies sú uverejnené na stránke www.odpadjepoklad.sk v dokumente
„INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ COOKIES “.

6.2 platforiem sociálnych médií (prezentovanie profilu a poslania spoločnosti, prevádzkovanie fanpage
a mediálnych kanálov).

V rámci platforiem sociálnych médií sú spracúvané osobné údaje:

• v rozsahu súhlasu dotknutej osoby podľa čl. 6 písm. a) Nariadenia GDPR.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené v príslušnom súhlase so spracúvaním osobných údajov súvisiacich s konkrétnou situáciou (súvisiaca najmä so zverejňovaním osobných údajov zraniteľných dotknutých osôb a iných dotknutých osôb, ak získanie súhlasu konkrétna situácia vyžaduje).

• v rámci zmluvných vzťahov podľa čl. 6 písm. b) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie
zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú definované príslušným zmluvným vzťahom
s dotknutou osobou.

• v rámci oprávnených záujmov spoločnosti podľa čl. 6 písm. f) Nariadenia GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Oprávneným záujmom spoločnosti je:

- budovanie dobrého mena spoločnosti, propagovanie jej činnosti a poslania, vzdelávanie klientov a verejnosti za účelom ochrany životného prostredia prostredníctvom triedenia a recyklácie odpadov. V rámci vymedzeného oprávneného záujmu sú spracúvané osobné údaje najmä pri príprave a zverejnení / publikovaní propagačných článkov, fotografií a videí, v rámci ktorých dochádza aj k zverejneniu osobných údajov dotknutých osôb (najmä ich podobizní, názorov a vyjadrení, vo vybraných prípadoch aj ich mena, priezviska a pracovného zaradenia / oblasti pôsobenia, prípadne iné údaje pod dohode s konkrétnou dotknutou osobou).
Osobné údaje sú prostredníctvom platforiem sociálnych médií zverejňované bez časového obmedzenia (pokiaľ dotknutá osoba neuplatní námietku), prípadne pokiaľ nie sú zverejnené fotografie a videá vymazané spoločnosťou.

- budovanie vzťahov s klientmi a verejnosťou.

V rámci vymedzeného oprávneného záujmu môžu byť spracúvané osobné údaje najmä v rámci zverejnenia fotografií a identifikačných a kontaktných údajov vybraných zamestnancov v rámci platforiem sociálnych médií (pri kontaktných zamestnancoch: titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, pracovné kontaktné údaje, a pri top manažmente spoločnosti: fotografia, titul, meno, priezvisko a pracovná pozícia).
Osobné údaje sú prostredníctvom platforiem sociálnych médií zverejňované počas trvania pracovnoprávneho vzťahu vybraného zamestnanca, prípadne pokiaľ zamestnanec neuplatní námietku), prípadne pokiaľ nie sú zverejnené fotografie a videá vymazané spoločnosťou.

AKÉ PRÁVA MÁ DOTKNUTÁ OSOBA PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Dotknutá osoba má právo:
• na informácie o spracúvaní jej osobných údajov,
• získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú,
• požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov,
• požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné,
• namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí
s konkrétnou situáciou,
• požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch,
• dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému
prevádzkovateľovi,
• kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase
udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila,
• požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu spoločnosti ABICON TRADE,
• podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi.
Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12
Bratislava; www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421232313214
• podať žiadosť alebo sťažnosť spoločnosti ABICON TRADE v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si svoje práva, môže tak vykonať:
- písomne /osobne na adrese: ABICON Trade, spol. s r.o., Prvosienkova 3, Bratislava 821 02
- elektronicky na adrese: tauchmannova@gmail.com

Platnosť informácie o spracúvaní osobných údajov ku dňu: 18.5.2022